Ludzie

Ludzie są najważniejsi

W Koopress zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze dotyczącym kapitału ludzkiego. W ramach tego filaru skupiamy się na wskaźnikach dotyczących różnorodności i integracji, równości wynagrodzeń oraz ryzyka związanego z pracą dzieci, pracą przymusową, zdrowiem i bezpieczeństwem.

Różnorodność i integracja to istotne wartości, którymi kierujemy w naszej działalności. Jesteśmy przekonani, że przyczynia się ona do lepszego rozumienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz pozwala na budowanie silniejszych relacji wewnątrz  organizacji. Stąd też przykładamy szczególną wagę do tworzenia zespołu składającego się z osób o różnych doświadczeniach, umiejętnościach i kwalifikacjach. Ponadto przeprowadzamy szkolenia i programy, które pozwalają pracownikom na podnoszenie kompetencji oraz rozwijanie swojego potencjału.

Równość wynagrodzeń – wierzymy, że każdy pracownik zasługuje na godną pensję niezależnie od płci, rasy, orientacji seksualnej czy innych cech osobowych.  

Koopress, idąc krok dalej poprzez wartościowanie, które pozwoliło stworzyć hierarchiczną mapę stanowisk w organizacji, wdrożył system wynagrodzeń zasadniczych oparty na jasnych i obiektywnych kryteriach związanych z kompetencjami i odpowiedzialnością pracowników. Jasna polityka wynagrodzeń to kamień milowy w budowaniu transparentności wewnątrz przedsiębiorstwa.  System ten przyczynia się do zwiększania zaangażowania i osiągania lepszych wyników, dając poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

Koopress minimalizuje także ryzyko związane z pracą dzieci, pracą przymusową, zdrowiem i bezpieczeństwem swoich pracowników. Firma przestrzega międzynarodowych standardów pracy oraz dba o to, aby wszyscy pracownicy mieli dostęp do bezpiecznych i zdrowych warunków jej wykonywania.