Ład korporacyjny

Zasady, które tworzą lepsze miejsce pracy

Jednym z naszych naczelnych filarów w kontekście zrównoważonego rozwoju jest zasada ładu korporacyjnego. Jest to kluczowy element, który pozwala na utrzymanie długofalowej, stabilnej i efektywnej działalności firmy. Przyczynia się jednocześnie do zwiększenia pozytywnego wpływu firmy na otoczenie społeczne i środowiskowe.

Zasada ładu korporacyjnego to szereg standardów, które określają sposób postępowania firmy, jej pracowników i interesariuszy w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa. Jest zbiorem wytycznych, które obejmują mierniki i ujawniane informacje dotyczące celów działalności spółki, zaangażowania interesariuszy, działań antykorupcyjnych, mechanizmów raportowania zachowań nieetycznych i niezgodnych z prawem oraz zagrożeń i szans mających wpływ na decyzje biznesowe.

Kodeks etyczny Koopress obejmuje szczegółowe standardy postępowania pracowników w różnych sytuacjach: wobec klientów, kontrahentów, dostawców oraz innych pracowników firmy. Określa też zasady i procedury postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów oraz zachowań niezgodnych z naszą etyką pracy.

Polityka antymobbingowa jest jednym z kluczowych elementów zasad ładu korporacyjnego. Określa standardy postępowania w sytuacjach narażenia pracownika na zachowania przemocowe, upokarzające lub wykluczające. Polityka antymobbingowa opiera się na szacunku do pracowników oraz zapewnieniu im bezpiecznego i godnego środowiska pracy.

W Koopress stosujemy również mechanizmy raportowania zachowań nieetycznych i niezgodnych z prawem, które pozwalają na szybkie wykrywanie takich przypadków i odpowiednią reakcję. Naszych pracowników i partnerów biznesowych zachęcamy do zgłaszania wszelkich wątpliwych sytuacji, aby zapobiec poważniejszym problemom i zapewnić zgodność z zasadami ładu korporacyjnego.

Kierowanie się zasadami ładu korporacyjnego w Koopress zapewnia stabilny i zrównoważony rozwój firmy i przyczynia się jednocześnie do rozwoju społeczeństwa i naszego otoczenia.